دوره و سمینار ها

PORTFOLIOS
سمینار دو روزه آموزشی (ویژه سازمان های مردم نهاد و دانش بنیان ) سازمان ملی جوانان

سمینار دو روزه آموزشی (ویژه سازمان های مردم نهاد و دانش بنیان ) سازمان ملی جوانان

سمینار آموزشی مالیات آنچه که از نداسنتن آن ضرر کرده ایم ( هتل ونوس قم )

سمینار آموزشی مالیات آنچه که از نداسنتن آن ضرر کرده ایم ( هتل ونوس قم )