سمینار دو روزه آموزشی (ویژه سازمان های مردم نهاد و دانش بنیان ) سازمان ملی جوانان

سمینار دو روزه آموزشی (ویژه سازمان های مردم نهاد و دانش بنیان ) سازمان ملی جوانان