سمینار آموزشی ویژه پزشکان و مدیران بیمارستان و درمانگاه ( سالن همایش دانشگاه علوم پزشکی استان قم )

سمینار آموزشی ویژه پزشکان و مدیران  بیمارستان و درمانگاه ( سالن همایش دانشگاه علوم پزشکی استان قم )

نظرات