همایش بزرگ چگونگی رسیدگی مالیات در سال 1401 ویژه مدیران مالی و فعالان اقتصادی ( سالن امام خمینی دانشگاه ازاد قم )

همایش بزرگ چگونگی رسیدگی مالیات در سال 1401 ویژه مدیران مالی و فعالان اقتصادی  ( سالن امام خمینی دانشگاه ازاد قم )