عارضه یابی مالی و مالیاتی (TIM) چیست؟

عارضه یابی مالی و مالیاتی (TIM) چیست؟

عارضه یابی مالی مالیاتی (TIM) نوعی عملیات سازمان یافته است که با هدف بهبود فرآیند اثر بخش واحدهای حسابداری مستقر در مجموعه های نسبتاً بزرگ پیاده سازی می شود. مبتکر این طرح برای نخستین بار در کشور میثم حاجی محمدی بنیان‌گذار پرشین حساب است. تفاوت اصلی عارضه یابی با فعالیتهایی نظیر حسابرسی داخلی و کنترل داخلی این است که در یک قالب خاص و محدود حرکت نمی کند، یعنی اینکه صرفاً تهیه یک نوع گزارش در قالب انواع فرم های از پیش تعریف شده نیست و گستره آن به تمامی بخش های داخلی و بیرونی همراه با آموزش مجموعه مربوط می شود.

فواید عارضه یابی مالی مالیاتی (TIM)

کمک به تصمیم گیری مدیریتی با اقداماتی نظیر رفع خطاهای محاسباتی سود، کنترل مراکز هزینه و بهای تمام شده
پیشگیری از وقوع سوء استفاده از کانال های پولی مانند اختلاس و فرصت مشکوک به آن
پیشگیری از وقوع اختلالات ارتباطی با دیگر سازمانها و نهادها با اقداماتی مانند همگام سازی قراردادهای فی مابین
پیشگری از وقوع پولشویی (پول سیاه) عمدی و سهوی در مجموعه ها
شناسایی و تقویت منابع انسانی با اقدماتی نظیر آموزش های بهنگام حین اجرای عارضه یابی
کمک به حفظ منافع شرکت و موسسین با اقداماتی نظیر کنترل های به روز سیستم بانکی و خزانه داری


نحوه پیاده سازی عارضه یابی مالی مالیاتی (TIM)

 1. عارضه یابی عمومی
 2. عارضه یابی موجودی نقد
 3. عارضه یابی حقوق و دستمزد
 4. عارضه یابی درآمد
 5. عارضه یابی بهای تمام شده
 6. عارضه یابی دارایی ها
 7. عارضه یابی حسابهای دریافتنی / خزانه
 8. عارضه یابی پیش پرداخت ها
 9. عارضه یابی حسابهای پرداختنی
 10. عارضه یابی پیش دریافتها
 11. عارضه یابی بیمه ای
 12. عارضه یابی سرمایه
 13. عارضه یابی جانبی و مکمل

اولین گام عارضه یابی عمومی و اقدامت لازم

آماده سازی سیستم عارضه یابی و بررسی کدینگ حسابها
بررسی سند افتتاحیه و تطبیق قراردادن با اظهارنامه سال گذشته
دریافت و بررسی صورتهای مالی حسابرسی شده سال قبل
بررسی و تجزیه تحلیل اظهارنامه سال قبل و پرونده مالیاتی
بررسی اساسنامه وموضوع فعالیت شرکت ها
بررسی قراردادهای رسمی و غیر رسمی منعقده و طراحی جداول کنترل پارامترهای هر قرارداد به تفکیک
دریافت نام کاربری و رمز عبور مالیات بر ارزش افزوده
دریافت نام کاربری و رمز عبور صورت معاملات فصلی
بررسی قراردادهای خدمات مالی گذشته و گزارشات آن
دریافت اطلاعات کامل ثبت نام کد اقتصادی

دومین گام عارضه یابی موجودی نقد

تهیه فهرست بانک های فعال و غیرفعال مرتبط
بررسی و تهیه فهرست حسابهای درگیر غیر مرتبط با فعالیتهای شرکت
ثبت گردش بانکها، مطابقت مانده ها و کنترل عدم بستانکاری گردش با کارت بانکها
کنترل مانده بانک انتقال یافته به سال بعد
تهیه و تنظیم جدول ریز اسناد پرداختنی و کنترل چکهای پرداختی سال قبل به سال جدید
تهیه گاربرگ تسهیلات بانکی، ثبت اقساط، بهره متعلقه و وثایق مربوطه
تهیه چک لیست چکهای پرداختی از دسته چکها طبق سریال
اخذ صورت پرینت های بانکی و مطابقت با ابتدا و انتهای دوره
کنترل واریزی های بیش از حد فروش و پیش فروش و حل معادلات نقدی
تهیه فهرست کلیه شارژ های مربوط به تنخواه گردان و صندوق و دستگاه های پوز واحدها
بررسی حساب جاری شرکا و بانک

سومین گام عارضه یابی حقوق و دستمزد

بررسی تهیه و ثبت کاربرگ حقوق ۱۲ ماهه
بررسی ثبت و کنترل تسویه حساب بیمه کارکنان
کنترل ارسال لیست های حقوق به تامین اجتماعی و مطابقت آن با دفاتر
تهیه کاربرگ جهت بررسی عیدی، سنوات، بن، حق مسکن، و مزایای غیر نقدی
بررسی ماموریت کارکنان و مالیات حقوق کارکنان و مطابقت با آیین نامه ها
کنترل ارسال لیست های حقوق به دارایی و مطابقت آن با دفاتر
کنترل کامل بودن مدارک مربوط به حقوق و دستمزد
کنترل مساعده پرداختی کارکنان
کنترل پرداختی ها به پرسنل جهت بدهکار نشدن و یا راکد بودن
کنترل پرداختی های اسفند در فروردین جهت داشتن مانده حساب

چهارمین گام عارضه یابی درآمد

تهیه کاربرگ خلاصه قراردادهای داخلی و خارجی فروش
بررسی کاربرگ صورت وضعیت ها ، اظهارنامه گمرکی صادرات فاکتور فروش
مطابقت کاربرگ صورت حسابها با اظهارنامه ارزش افزوده و معاملات فصلی و دفاتر
تهیه کاربرگ ذخیره بیمه استخراجی در قراردادهای اجرایی
کنترل گردش حسابهای دریافتنی تجاری مربوطه و کنترل وجوه فروش و درآمد به حساب شرکت
بررسی مستهلک نمودن حساب پیش دریافت
بررسی صدور صورت وضعیت ها براساس تاریخ و شماره صدور فاکتور
صورت وضعیتها و فاکتور فروش ،حواله ورسید انبار وسایر فرمها
ثبت درصد پیشرفت کار قراردادهای اجرایی ) مانزد دیگران و دیگران نزد ما
تکمیل کاربرگ خلاصه اطلاعات مربوط به درآمدهای ثبت شده شامل نام پروژه ،کارفرما،موضوع پروژه، مدت پروژه،
تمدیدمبلغ قرارداد افزایش درآمد سنوات قبل صورت وضعیت های تایید شده سال جاری، درصد پیشرفت کار

پنجمین گام عارضه یابی بهای تمام شده

بازدید از کارخانجات تولیدی و بررسی روند تولید و بخش های مرتبط
بازدید سیستم انبار و روند تهیه گزارشات انبار
دریافت استانداردهای تولید محصولات از واحد مهندسی
بررسی و کنترل جدول گردش مواد و انبار ها
کنترل ثبت مراکز هزینه ها در سر فصل حسابهای موازی
بررسی گزارشات نرم افزارحسابداری که مرتبط با ساختار بهای تمام شده هستند
بررسی جدول هزینه ها با صورت سود و زیان در اظهار نامه
بررسی آنالیز واد براساس معیارهای مالیاتی و استاندارد حسابداری
بررسی موجودی در پایان دوره و دریافت صورتجلسه
تهیه جدول گردش مقداری_ ریالی مواد
تهیه جدول گردش مقداری_ ریالی محصول و کالا
تهیه فهرست مواد و کالاهای امانی
بررسی و کنترل سربارجذب شده و سربار جذب نشده


ششمین گام عارضه یابی دارایی ها

بررسی و تهیه کاربرگ ریز دارایی ها و ثبت آن
تهیه جدول استهلاک و ثبت آن در سیستم حسابداری
اطمینان از فروش یا عدم فروش
اطمینان از اسقاط یا عدم اسقاط شدن
بررسی بیمه نامه های دارایی های ثابت
بررسی اسناد هزینه های سرمایه ای بررروی دارایی های ثابت
کنترل و بررسی برچسب اموال دارایی ها
بررسی و تهیه تاریخ خرید تجهیزات و دستگاه ها
عارضه یابی خزانه داری

هفتمین گام عارضه یابی حسابهای دریافتنی / خزانه

بررسی اقلام راکد
بررسی دریافتی های ابتدای دوره در پایان سال بعد
بررسی ماهیت حساب دریافتنی
برسی وصول چک های دریافتنی
بررسی راکد بوده مساعده یا عدم تسویه آن
بررسی سپرده های بیمه پروژه ها دریافت چک ها
بررسی مفاصا حساب های بیمه
بررسی پرداخت ها شرکت در مناقصات و برگشت آن
بررسی دریافتی های سپرده حسن انجام کار پس از دریافت مفاصا حساب
بررسی ثبت ارزش افزوده های پرداختی با خریدها و معاملات فصلی و اظهارنامه ارزش افزوده
ویلامال

هشتمین گام عارضه یابی پیش پرداخت ها

بررسی سند پیش پرداخت های و هزینه کردن در صورت تحقق پیدا کردن
بررسی پیش پرداخت های مالیات براساس تقسیم کل آن بر ۳ % و محاسبه عدم دریافت چکهای مورد نظر
بررسی فیشهای دریافتی بابت پیش پرداخت مالیات و چک لیست آن
پیگیری اقلام راکد از سال قبل
بررسی ثبت های حسابداری مربوط به هزینه شدن کل پیش پرداخت های سال گذشته و پایان سال جاری

گام نهم عارضه یابی حسابهای پرداختنی

ثبت تسویه حقوق پرسنل
ثبت تسویه های بیمه
ثبت تسویه های مالیات حقوق و بررسی مانده پایان دوره
ثبت تسویه های مالیات تکلیفی و بررسی مانده پایان دوره
بررسی اقلام راکد در حسابهای پرداختنی
ثبت سایر پرداختنی ها
ثبت چک های پرداختی و وصولی آن
بررسی جاری شرکا
بررسی پرداختی های ارزش افزوده
بررسی ثبت ارزش افزوده های فروش با اظهارنامه و معاملات فصلی
بررسی مستهلک کردن ذخیره هزینه از سال قبل و ذخیره گیری جهت سال جدید
بررسی ثبت ذخیره مالیات
ثبت دریافت تسهیلات و کاربرگ آن


دهمین گام عارضه یابی پیش دریافتها

مستهلک کردن پیش دریافتها
بررسی اقلام راکد پیش دریافتها
کنترل ثبت های حسابداری مربوط به استهلاک پیش دریافتها
بررسی ارتباط قراردادها با پیش دریافت های سال گذشته جاری
تهیه کاربرگ پیش دریافت های بی اثر


گام یازدهم عارضه یابی بیمه ای

بررسی چرخه توزیع کالا و بازاریابی و فروش
تهیه فهرست کلیه قراردادهای مرتبط خدمات اجرایی و پیمانکاری
تهیه کاربرگ مفاصاحساب های پیمانکاران
بررسی وضعیت سپرده های بیمه
کاربرگ گزارشات فهرست حقوق و دستمزد و سامانه اداره دارایی
بررسی انواع بیمه نامه هاشخص ثالث ، مسئولیت مدنی ، آتش سوزی ( تمامی واحدها)
بررسی وضعیت نیروهای پیمانی
بررسی انواع بیمه نامه های شخصی هیات مدیره
بررسی و طبقه بندی هزینه های درمانی طبق ماده ۱۳۷

گام دوازدهم عارضه یابی سرمایه

دریافت آگهی های تغییرات
بررسی افزایش سرمایه
بررسی تغییرات سرمایه و سهامداران
بررسی نحوه افزایش سرمایه
دریافت وضعیت شرکت در سامانه ilenc.ir
بررسی وضعیت ماده ۱۳۸ مکرر و آورده سهامداران
بررسی سهام و توزیع آن و مراقبت های مالیاتی
کنترل سود انباشته ابتدای دوره
بررسی تعدیلات سنواتی و اعمال اصلاحات لازم

 

گام سیزدهم عارضه یابی جانبی و مکمل

آخرین گام جمع بندی و کنترل مواردی است که ممکن است جامانده باشد و یا ضرورت پیدا کند

کنترل ثبت اسناد شرکت در مناقصه- ضمانتنامه های پرسنل
اطمینان از کامل بودن ثبت قبوض و اشتراکات
کنترل ثبت اجاره و مالیات مربوط به آن
مطابقت لیست خرید و فروش با اظهار نامه و اظهارنامه عملکرد
بررسی عدم تاخیر ثبت
اطمینان از ثبت های بدهی و استرداد ارزش افزوده
اطمینان از بسته شدن حسابها
پرینت از تراز پس از بسته شدن حسابهای دائم
پرینت از تراز پس از بسته شدن حسابهای موقت
پرینت از تراز قبل از بسته شدن حسابها
اطمینان از ثبت فیشهای واریزی مالیات عملکرد تکلیفی
اطمینان از ثبت برگه های مالیات های قطعی سالهای قبل
کنترل ثبت سند فیش های پلمپ دفاتر با آگهی تغییرات
بررسی هزینه های بالای سقف معاملات دریافت کد ملی
بررسی گواهی های ارزش افزوده جهت خریدها
بررسی پرداختها و رسید وجه ها جهت خریدها
بررسی اعتبار اسناد جهت خریدها
بررسی فاکتورهای ارزش افزوده برروی فاکتورهای چاپی
بررسی برگه های سبز جهت واردات
پرداختی ها بابت گمرک و ترخیص

نظرات