جزئیات خبر

دوره بلند مدت اصول فنون مدیریت کاریزماتیک
دوره بلند مدت اصول فنون مدیریت کاریزماتیک

دوره بلند مدت اصول فنون مدیریت کاریزماتیک با همکاری مرکز آموزش بازرگانی استان قم و با حضور دکتر مهدی میر رفیع به مدت 30 جلسه در طی دو ماه برگزار گردید.