جزئیات خبر

کارگاه یک روزه آموزشی چگونگی تنظیم مالیات بر حقوق و تشریح قوانین مالیات بر حقوق
کارگاه یک روزه آموزشی چگونگی تنظیم مالیات بر حقوق و تشریح قوانین مالیات بر حقوق

کارگاه یک روزه آموزشی چگونگی تنظیم مالیات بر حقوق و تشریح قوانین مالیات بر حقوق توسط جناب آقای امیر حسین کوچک زاده در ساختمان شماره دو تیم پیوند محاسب با حضور مدیران و کارشناسان مالی برگزار گردید.