انواع مالیات و موارد قابل پرداخت مالیات در ایران
2 سال پیش

مالیات از نظر نحوه وصول به دو گروه مالیات مستقیم و مالیات غیر مستقیم تقسیم میشود .مالیات های مستقیم مالیات هایی هستندکه به طور مستقیم بر افراد ، خانوارها و بنگاه ها وضع می شود و شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر دارایی یا ثروت است و متناسب با درآمد یا دارایی اشخاص ، اعم از حقیقی یا حقوقی ، وصول می شود.

مالیات غیر مستقیم به مالیات هایی گفته میشود که به طور غیر مستقیم بر کالاها و خدمات وضع میشود و شامل مالیات بر مصرف  و مالیات بر واردات است و پرداخت آن به مصرف کننده کالا و خدمات تحمیل می شود وپرداخت کننده آن مشخص نیست و تحقق آن به نوع فعالیت های اقتصادی و عملیات افراد بستگی دارد.

گروه مالی و مالیاتی پیوند محاسب قم
LOADING